Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Duca del Cosma

 

Online verkoop

 ARTIKEL 1 – Definities........................................................... 3

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer................................. 4

ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid.................................................. 4

ARTIKEL 4 - Het aanbod......................................................... 4

ARTIKEL 5 - De overeenkomst................................................ 5

ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht................................................. 5

ARTIKEL 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd......................................................................................... 6

ARTIKEL 8 - Uitoefening van het herroepingsrechtdoor de consument

en kosten daarvan................................................................ 6

ARTIKEL 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping...... 7

ARTIKEL 10 - Uitsluiting herroepingsrecht................................. 7

ARTIKEL 11 - De prijs............................................................ 8

ARTIKEL 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie............. 8

ARTIKEL 13 - Levering en uitvoering........................................ 9

ARTIKEL 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging...... 9

ARTIKEL 15 - Betaling.......................................................... 10

ARTIKEL 16 - Klachtenregeling............................................... 10

ARTIKEL 17 - Geschillen....................................................... 10

ARTIKEL 18 – Branchegarantie.............................................. 11

ARTIKEL 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen.................. 11

ARTIKEL 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel........................................................................................ 11

 

 

 

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Bedenktijd:                                             de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument:                                            de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag:                                                      kalenderdag;

Digitale inhoud:                                       gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurzame gegevensdrager:                       elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-

mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht:                                    de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer:                                          Duca del Cosma B.V. gevestigd in Nederland;

Overeenkomst op afstand:                         een overeenkomst die tussen de ondernemer

en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand:      middel dat kan worden gebruikt voor het

sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

 

 

 

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Duca del Cosma B.V.

De Corridor 27

3621 ZA Breukelen

Nederland

 

Telefoonnummer: 085-2500010 bereikbaar van 9:00 tot 17:00

E-mailadres: info@ducadelcosma.com

KvK-nummer: 65944399

 

 

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  2. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  3. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

 

 

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Het gebruik van de producten valt expliciet hier niet onder.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

 

ARTIKEL 8 - UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

 

ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL 10 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 

 

ARTIKEL 11 - DE PRIJS

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. De prijs die te worden voldaan bij aanvaarding van de overeenkomst.

 

 

ARTIKEL 12 - NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

 

ARTIKEL 13 - LEVERING EN UITVOERING

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is

 

 

Algemene voorwaarden competities:

 • Deelnemers moeten ouder zijn dan 18 jaar op de dag van hun deelname.
 • Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt u in met de algemene voorwaarden van de wedstrijd.
 • Geen medewerker van Duca Del Cosma of gerelateerde derde partijen kan deelnemen aan de wedstrijd.
 • Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt u ermee in en begrijpt u dat u MOGELIJK de prijs kunt winnen, en dat er geen garantie is dat u de prijs zult winnen.
 • Duca del Cosma behoudt zich het recht voor om de wedstrijd en deze voorwaarden te annuleren of te wijzigen zonder enige kennisgeving. Eventuele wijzigingen aan de wedstrijd zullen zo snel mogelijk aan de deelnemers worden aangekondigd door de organisator.
 • De prijzen zijn zoals vermeld, en er worden geen contante of andere alternatieven aangeboden. Prijzen zijn niet overdraagbaar. Prijzen zijn afhankelijk van beschikbaarheid, en we behouden ons het recht voor om een prijs te vervangen door een andere van gelijke waarde zonder kennisgeving.
 • Iedere persoon kan slechts eenmaal deelnemen aan deze wedstrijd. Er is geen inschrijfgeld vereist, en er is geen aankoop nodig om deel te nemen aan deze wedstrijd.
 • Door deel te nemen aan de wedstrijd schrijft u zich automatisch in om nieuwsbrieven en e-mailcommunicatie te ontvangen van Duca Del Cosma.
 • De winnaar wordt gecontacteerd via e-mail. Als we er niet in slagen om de winnaar na drie pogingen gedurende een periode van 1 week te bereiken, wordt de volgende winnaar getrokken.
 • De prijs kan niet worden ingewisseld voor contant geld, en elk ongebruikt deel van de prijs zal niet worden terugbetaald aan de winnaar.
 • De winnaars worden willekeurig geselecteerd door software uit alle ontvangen inschrijvingen en geverifieerd door Duca del Cosma.

Promoties:

Gratis Artikel Aanbieding: Klanten die aan de gespecificeerde aankoopcriteria voldoen, ontvangen een gratis artikel samen met hun bestelling.

Retourbeleid: Als het gekochte product wordt geretourneerd, moet het gratis artikel ook worden geretourneerd in de originele staat en verpakking.

Niet-Retourneren van Gratis Artikel: Als het gratis artikel niet wordt geretourneerd of wordt geretourneerd in een staat die het onverkoopbaar maakt, wordt de waarde van dit artikel afgetrokken van het totale terug te betalen bedrag aan de klant.

Beschadigd of Defect Gratis Artikel: Als het gratis artikel dat u hebt ontvangen beschadigd of defect is, neem dan binnen 30 dagen na ontvangst contact op met onze klantenservice om een vervanging te regelen. Opmerking: In het Verenigd Koninkrijk slechts 28 dagen in plaats van 30 dagen.

Door deel te nemen aan deze promotie stemt u in met deze voorwaarden. Als u vragen of zorgen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice voor hulp.